Om projektet

Baggrund

Ifølge Socialfondsprogrammet har ca. 25 % af danskerne modtaget undervisning i iværksætteri, hvilket er lidt over EU-gennemsnittet på 23%, men stadig noget under de bedste lande som Finland (39%), Holland (36%) og Sverige (33%).

 

Det danske uddannelsessystem lige fra grundskolen, til ungdoms-/erhvervsuddannelserne og i sidste ende de videregående uddannelser spiller en central rolle i, at elever og studerende tilegner sig iværksætterkompetencer og iværksætterintentioner, der gør dem i stand til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til konkrete produkter, services, teknologier mv. enten i regi af egne iværksættervirksomheder eller i regi af allerede eksisterende virksomheder.

Fokus på iværksætteri

Iværksætteri har i mange år ligget højt på den politiske dagsorden internationalt, nationalt, regionalt og lokalt i de enkelte nordjyske kommuner. Det være sig i forhold til opstart af nye virksomheder, modernisering af eksisterende og i forhold til ejerskifte/generationsskifte. I den regionale nordjyske udviklingsstrategi (REVUS) angives, at der inden for vækst via uddannelse og iværksætteri efterspørges projekter, som vil:

  • udnytte vækstpotentialer i Nordjylland

  • skabe nye tilbud inden for undervisning i iværksætteri – vejledning, udvikling og opkvalificering

  • have et klart virksomhedsperspektiv

  • have viden om eksisterende tilbud og bygge videre på disse

  • have karakter af større, regionale indsatser med tværgående samarbejder mellem aktuelle aktører på området for netop at fremme balancen mellem uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet

  • medvirke til at skabe flere iværksættere i Nordjylland, en højere overlevelsesrate og medvirke til at tilføre eksisterende virksomheder ny viden og nye kompetencer – herunder skabe forbedrede jobmuligheder for nyuddannede i Nordjylland

Og det virker...

I publikation fra Erhvervsstyrelsen: Nationalt program for EU´s socialfond 2014-2020 – Vækst via uddannelse og iværksætteri fremhæves, at der til en vis grad findes evidens for effekterne af iværksætterforløb som del af gennemførelse af en formel uddannelse. Kort sagt, at der er evidens for, at det gør en målbar forskel. I publikationen anføres videre, at en målsætning er, at de studerende gennem deres uddannelsesforløb dels tilegner sig iværksætterkompetencer og dels i højere grad får lyst til at etablere egen virksomhed (”entreprenørielle intentioner”).

Nordjyske initiativer

I Nordjylland findes der en række aktører, som på forskellig vis og på forskellige tidspunkter understøtter elevers og studerendes iværksætterkompetencer og iværksætterambitioner. På uddannelsesområdet er der tilbud, der rækker helt ned i grundskolen, tilbud der ligger i regi af ungdoms- og erhvervsskolerne og tilbud på de videregående uddannelser.

 

EUC Nordvest har i foråret 2017 modtaget bevilling fra Vækstforum til projekt Ny Vækst, hvilket sker i partnerskab med en række nordjyske gymnasier, HF og VUC. På UCN er det formelt organiseret i regi af UCN Innovation og Next Step og på AAU i regi af SEA.

 

På den anden side af bordet er der en række tilbud og aktører så som de kommunale erhvervskontorer, Væksthus Nordjylland og Fonden for Entreprenørskab. Eksempler på tilbud er Innovativ vækst og Nordjysk NewBizz. De mange aktører, projekter og initiativer kan modsat være svære at navigere i for iværksætterne og aktørerne indbyrdes. Ligesom en stærkere sammenhæng og koordinering ville kunne styrke iværksætteriet i Nordjylland.

Dygtige nordjyske studerende

Generelt set klarer studerende fra de nordjyske uddannelses- og vidensinstitutioner sig flot i såvel regionale, som nationale og europæiske iværksætterkonkurrencer. Der er på forskellig vis gode tilbud og bilaterale samarbejder mellem de forskellige regionale aktører inden for iværksætteri målrettet studerende. Der er dog modsat en række uudnyttede vækstpotentialer med tilknyttede udfordringer, som dette projekt adresserer forslag til løsninger på. 

Det være sig udfordringer/potentialer i forhold til at:
 

  • skabe overblik over de mange tilbud samt skabe stærke overgange og sammenhæng mellem ungdoms-/erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og de forskellige erhvervsfremmeaktører.

  • skabe den fornødne idéhøjde og robusthed hos de studerende ift. at kunne indgå i forløb med lokale og regionale erhvervsfremmeaktører og –tilbud efter endt studie.

  • kunne tilbyde individuelt målrettede forløb gennem hele den studerendes studietid.

  • skabe længerevarende forløb med løbende inddragelse og sparring fra forskellige erhvervsfremmeaktører og private iværksættere/mentorer.