Projektaktiviteter og proces

Projektet er inddelt i 4 faser; Præfase, fase 1, fase 2 og fase 3. Hertil kommer en gennemgående del, som er indeholdt i hele projektforløbet.

 

1) Præfasen

Tidsmæssig placering: Det sidste ½ år inden opstart på en uddannelse på Professionshøjskolen UCN.

 

Baggrund: Da der allerede undervises i iværksætteri på ungdoms-/erhvervsuddannelserne vil der være elever herfra, der allerede er et stykke i deres overvejelser omkring at blive iværksætter, eller de er måske allerede iværksættere. De skal opleve, at de kan fortsætte deres overvejelser og arbejde med iværksætteri, selvom de går fra en ungdoms-/erhvervsuddannelse og til en videregående uddannelse på Professionshøjskolen UCN.

Til de studerende, der ansøger om et studie på Professionshøjskolen UCN, men som ikke kommer direkte fra en ungdomsuddannelse, vil det være studievejlederens rolle at kunne italesætte Professionshøjskolen UCN’s fokus på iværksætteri. De kommende studerende vil blive tilbudt at deltage i arrangementer om iværksætteri på Professionshøjskolen UCN, mens de er på deres ungdoms-/erhvervsuddannelse.

Formål: At skabe en god overgang i relation til iværksætteri mellem elever fra ungdoms-/erhvervsuddannelser og til et studie på Professionshøjskolen UCN.

 

Aktiviteter

 • Afholdelse af et årligt møde mellem ungdoms-/erhvervsuddannelserne og Professionshøjskolen UCN for at dele viden og erfaringer og derved skabe kobling og sammenhæng mellem de respektive initiativer indenfor iværksætteri.

 • Undervisere fra Professionshøjskolen UCN vil deltage som dommere ved den nordjyske del af Entreprenørskabsmessen – CP Bizz Mart - der afholdes i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab samt de nordjyske ungdomsuddannelser. Dette vil give underviserne fra UCN en indsigt i elevernes kompetencer samt muligheden for allerede der at spotte mulige talenter, som man kunne arbejde videre med.

 • Udvikling og gennemgang af informationsmaterialer til brug for studievejledere på Professionshøjskolen UCN ift. at kunne være opdaterede på iværksættertilbud og –aktiviteter på Professionshøjskolen UCN.

Aktører: Undervisere fra Professionshøjskolen UCN samt undervisere fra ungdoms-/erhvervsuddannelserne.

2) Fase 1 – New step

Tidsmæssig placering: Fra studiestart på et Professionshøjskolen UCN studie og ca. 1½ år frem.

 

Formål

1) At introducere studerende på Professionshøjskolen UCN for iværksætteri og mulighederne ved dette samt

2) at tilbyde aktiviteter tilpasset de erfaringer, behov, ambitioner og potentialer, som de studerende

indeholder.

 

Aktiviteter

Udvikling og gennemførelse af introduktionsforløbet kaldet ”New step”. Det skabes som et differentieret forløb, hvor der tages højde for de forskellige afsæt, som de studerende måtte have.

 • Elever fra ungdoms-/erhvervsuddannelserne bliver tilbudt at deltage i foredrag omkring iværksætteri på Professionshøjskolen UCN.
   

 • Til de studerende, der endnu ikke har kendskab til/arbejdet med iværksætteri, afholdes der introduktionsarrangementer, hvor de studerende får viden om iværksætteri, og der gives mulighed for at arbejde med innovation og iværksætteri.
   

 • Til de studerende, der allerede arbejder med iværksætteri og måske også har en virksomhed, gives der mulighed for ugentlig vejledning med de tilknyttede undervisere fra Professionshøjskolen UCN iværksætteri samt de tilknyttede erhvervskonsulenter fra de deltagende erhvervskontorer.
   

 • Alle studerende bliver tilbudt at deltage i foredrag med iværksættere for at give inspiration og motivation. Til disse foredrag kan elever ved ungdoms-/erhvervsuddannelser og studerende fra AAU også inviteres med.
   

 • I det sidste ½ år inden den studerende skal i praktik, informeres alle om muligheden for at deltage i Next Step-forløbet. Dette forløb er placeret som et 10-ugers forløb, hvor den studerende fordyber sig i egen virksomhed i stedet for at være i ordinær virksomhedspraktik. De studerende har alle mulighed for at ansøge. For studerende på velfærds- og pædagoguddannelserne vil der være tale om en ekstracurriculær aktivitet, men der ansøges på lige fod med studerende fra de tekniske og merkantile uddannelser. Der ansøges ved at udfylde det tilknyttede ansøgningsskema, hvor de studerende skal redegøre for deres overordnede formål med at ville deltage i Next Step, det ønskede udbytte, virksomhedsidé/innovationsidé, hvem er de mulige kunder, hvori består værdiskabelsen og har de tidligere erfaring med iværksætteri. Ansøgningerne screenes, og størstedelen af de ansøgte studerende bliver indkaldt til en samtale med de tilknyttede undervisere.

 

På baggrund af den skriftlige ansøgning og samtalen bedømmes der ud fra kriterierne:

 • klar idé

 • ønsket udbytte ved deltagelse i forløbet

 • overvejelser bag virksomhedsidéen/innovationsidéen

 • den studerendes engagement

 

De studerende gives skriftlig besked om, hvorvidt de er optagede eller ej. Der forventes optaget ca. 40 studerende pr. semester fordelt på afdelingerne i Aalborg, Thisted og Hjørring. Der afholdes et introduktionsmøde for alle studerende optaget i UCN Next Step.

 

Aktører: Undervisere fra Professionshøjskolen UCN, erhvervskonsulenter fra erhvervskontorerne, Erhvervshus Nordjylland samt nordjyske iværksættere.

3) Fase 2 – Next step

Tidsmæssig placering: Den studerendes praktikperiode (10 uger, ca. den første halvdel af 4. semester el. afsluttende semester).

Formål: At skabe mulighed for fordybelse i udviklingen af en idé eller opstart af egen virksomhed.

 

Aktiviteter:

 • De studerende på de tekniske og merkantile uddannelser vil anvende deres ordinære praktikperiode på deltagelse i Next Step-forløbet via 10 ugers praktiktid i egen virksomhed eller i forarbejdet dertil.

 • De studerende på de sundhedsfaglige og de pædagogiske uddannelser vil blive tilbudt at deltage i Next Step-forløbet som en ekstracurriculær aktivitet, da deres ordinære praktik er bundet op på andre forpligtigelser jf. deres respektive studieordninger.

 • Next Step-forløbet har hidtil været ensporet, men for at tilgodese den øgede interesse samt de skærpede kompetencer fra de studerende, ændres dette til 3 forskellige forløb:

  • Spor 1, der skabes et forløb med workshops og vejledning for de studerende, der endnu ikke har en virksomheds- eller udviklingsidé, men som har ønsket om at arbejde som iværksætter eller med innovation. Dette forløb vil have fokus på det tværdisciplinære, hvor forskellige fagligheder vil blive sat sammen i teams for derefter at arbejde med udviklingen af innovative idéer. Idéerne søges valideret, og der arbejdes gennem forløbet med at modne en eller flere af disse.

  • Spor 2, der skabes et forløb med workshops og vejledning for de studerende, der er i deres spæde start af skabelsen af deres virksomhed eller udviklingen af deres innovationsidé. Her vil fokus være på udarbejdelse af det strategiske indhold for virksomheden/udviklingsidéen så som værdiskabelsen, målgruppen m.m.

  • Spor 3, der skabes et forløb med workshops og vejledning for de studerende, der allerede har etableret en virksomhed og som har behov for vejledning til skalering, finansiering, eksport m.m.

 • De studerende optaget i UCN Next Step vil blive tilbudt en erhvervsmentor gennem aktuelle nordjyske erhvervsaktører eller Act2Learn kursister i Diplom i ledelse. Dette for at give de studerende vejledning og sparring fra ligesindede iværksættere/ledere gennem deres forløb. Denne fase afsluttes med et afsluttende pitch, hvor alle deltagere skal pitche foran et panel bestående af erhvervskonsulenter m.fl. Der kåres en vinder og en nummer to blandt deltagerne i det pågældende forløb.

 

Aktører: Undervisere fra UCN, erhvervskonsulenter fra erhvervskontorerne, Erhvervshus Nordjylland, nordjyske iværksættere/studerende ved Diplom i Ledelse og Fonden for Entreprenørskab.

 

4) Fase 3 – Future step

Tidsmæssig placering: Lige efter den studerendes Next Step-periode (praktikperiode, 10 uger, ca. den sidste halvdel af 4. semester el. afsluttende semester).

 

Formål: At skabe en god overgang for vores Next Step-studerende mellem færdiggjort uddannelse hos UCN og erhvervskontorerne/et iværksættermiljø/forskellige tilbud hos Erhvervshus Nordjylland. Denne periode vil for de flestes vedkommende være meget kort (ca. 10 uger) og vil primært dreje sig om den periode, hvor den studerende skriver deres afsluttende eksamensopgave, inden de er færdige med deres uddannelse.

 

Aktiviteter:

 • De studerende, der ønsker at arbejde videre med deres iværksætteridé, tilbydes vejledning fra de tilknyttede undervisere fra UCN iværksætteri, erhvervskonsulenter fra erhvervskontorerne og Erhvervshus Nordjylland.

 • Der skabes en løbende relation og dialog mellem aktuelle eksterne iværksættertilbud/forløb i Region Nordjylland så som Innovativ-vækst og Nordjysk Newbizz.

 • Der gives hjælp til ansøgning til de regionale iværksættertilbud.

 • Der skabes en løbende relation og dialog mellem de interesserede studerende og erhvervskontorerne for at skabe en bedre overgang fra færdiggjort uddannelse til iværksætter/jobskabelse.

 

Aktører: Undervisere fra UCN, erhvervskonsulenter fra erhvervskontorerne og Erhvervshus Nordjylland.

Gennemgående aktiviteter

 • Konceptudvikling og løbende tilpasning

 • Udvikling og afholdelse af kompetenceløft af Professionshøjskolen UCN undervisere/studievejledere

 • Samspil og sammenhængskraft med baggrundsgruppe

 • Der oprettes iværksættermiljøer på Professionshøjskolen UCN

 • Campus Sofiendalsvej (Aalborg, de tekniske uddannelser og den tekniske efter-/videreuddannelse)

 • Campus Hobrovej (Aalborg, de merkantile uddannelser)

 • Campus Lerpyttervej (Thisted, forskellige uddannelsesretninger)

 • Campus Skolevangen (Hjørring, forskellige uddannelsesretninger).

 • Herudover vil der være forskellige aktiviteter og sparring på

   * Campus Selma (Aalborg, de sundhedsfaglige uddannelser)

   * Campus Mylius Erichsens Vej (Aalborg, de pædagogiske uddannelser og al efter-/videreuddannelse undtagen de tekniske)

 • Videnopsamling og læring med henblik på:

 • Optimering af indsatser og tilbud internt på Professionshøjskolen UCN

 • Samspil og sammenhængskraft med ungdoms- og erhvervsuddannelser

 • Samspil og sammenhængskraft med de lokale erhvervskontorer og Væksthus Nordjylland og herunder samspil med de mange andre tilbud til iværksættere i Nordjylland

 • Samspil og sammenhængskraft med mentorer og andre fra det private erhvervsliv

 • Samspil og sammenhængskraft med kursister på UCN's Diplom i Ledelse

 • Samspil og sammenhængskraft med erfaringer fra Fonden for Entreprenørskabs andre projekter og aktiviteter i hele landet

 • Forankring og videreførelse efter projektafslutning